Regulamin – sztafety

 1. CEL
  1. Promocja Miasta Poznań
  2. Popularyzacja triathlonu
  3. Promocja sportu i aktywnego trybu życia
 2.  ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
  1. Miasto Poznań
  2. KS TRI TOUR
 3.  TERMIN, DYSTANS, TRASA
  1. Zawody odbędą się w dniu 01.07.2018 start zawodów: godz. 12.30
  2. Miejsce startu znajduje się na terenie POSiR przy Jeziorze Maltańskim.
  3. Meta zlokalizowana na terenie POSiR przy Jeziorze Maltańskim obok dużych trybun.
  4. I część zawodów: pływanie 950 m (Jezioro Maltańskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 21-23°C, limit czasu ukończenia pływania 45’)
  5. II część zawodów: rower 45 km (1 pętla km na trasie: ul. Krańcowa, ul. Warszawska w kierunku Kostrzyna, w okolicach Kostrzyna nawrotka, z powrotem ul. Warszawską, Rondo Śródka, ul. Hlonda i ul. Krańcowa, gdzie następuje koniec trasy). Pomiar trasy – GPS. KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji bez draftingu – zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem! Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem- 3h30min
  6. III część zawodów: bieg 10,55 km (2 pętle wokół Jeziora Maltańskiego). Nawierzchnia: kostka brukowa oraz asfalt. Oznaczenia długości trasy co 1km, pomiar trasy GPS. Limit czasu ukończenia zawodów – 5:00hKażdy z etapów wykonywany jest przez inną osobę – start do kolejnego etapu odbywa się po przekazaniu opaski z chipem kolejnemu zawodnikowi w strefie zmian
 4.  OPŁATY STARTOWE
  1. Termin wpłaty Wysokość opłaty
   28.02.2018 350 PLN
   31.03.2017 400 PLN
   31.05.2018 450 PLN
   Wysokość opłaty dotyczy całej sztafety składającej się z trzech osób
  2.  Dokonanie opłaty startowej możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła.
  3. Operator płatności – firma tpay.com – oferuje możliwość płatności ratalnych.
  4. Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
  5. Obowiązuje limit – 50 sztafet

   Zwrot opłaty startowej w przypadku rezygnacji

  6. Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.12.2017 – 50% wpłaconej kwoty
  7. Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.05.2018 – 30% wpłaconej kwoty
  8. Przy zgłoszeniu rezygnacji po 31.05.2018 brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty
  9. Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień zaksięgowania środków na koncie Organizatora
  10. W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji, ani uzasadnienia.
  11. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres zapisy@sltevents.pl
  12. Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres zapisy@sltevents.pl
  13. W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.
  14. Nie ma możliwości przepisania opłaty na inną sztafetę.
 5.  KLASYFIKACJE
  Klasyfikacja sztafet męskich
  Klasyfikacja sztafet żeńskich
  Klasyfikacja sztafet mieszanych
 6.  NAGRODY
  1. Miejsca I-III we wszystkich klasyfikacjach otrzymają statuetki pamiątkowe
  2. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  3. Odbiór statuetek pamiątkowych może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
 7.  WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 01.07.2018r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
  2. Każdy zawodnik musi posiadać ważną licencję Polskiego Związku Triathlonu lub innej narodowej federacji triathlonu – roczną lub jednorazową
  3. Zawodnicy startują w zawodach dobrowolnie, zdając sobie sprawę z charakteru, zakresu i stopnia ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w tego rodzaju zawodach, w tym zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz innych urazów (w tym śmierci), a także możliwości poniesienia ewentualnych szkód o charakterze majątkowymi związanych ze startem w zawodach.
  4. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku (zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe) oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Super League Triathlon Poznań, w tym wykorzystania ich w Internecie, mediach, gazetach, nośnikach typu CD – Rom, DVD i innych dostępnych kanałach medialnych. Zawodnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Super League Triathlon Poznań, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
  5. Administratorem danych osobowych jest Organizator zawodów – KS Tri Tour z siedzibą w Poznaniu. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe zawodników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody oraz innych czynności związanych z organizacją zawodów i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy zawodnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak takiej zgody uniemożliwia start w zawodach.
  6. Zgoda zawodnika może zostać w każdym czasie odwołana.
  7. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w zawodach obejmuje przede wszystkim publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu zawodnika, nazwę miejscowości, w której zamieszkuje.
 8.  ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
  1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty startowej możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych transferuj.pl
  2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  3. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania środków na koncie Organizatora
 9.  WYNIKI
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.superleaguepoznan.com
 10.  UWAGI KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
  2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu
  3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany
  4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane
  5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami
  6. Pod karą dyskwalifikacji – na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego, a na trasie pływackiej zawodnik zobowiązany jest startować w czepku przekazanym w pakiecie startowym. Podczas trasy kolarskiej zawodnik zobowiązany jest umieścić numer startowy z tyłu ciała ponad pośladkami, pod siodełkiem roweru oraz na kasku rowerowym; podczas biegu – z przodu, na wysokości pasa.
  7. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów za wyjątkiem etapu pływackiego i nie może być modyfikowany przez zawodnika.
  8. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu
  9. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  10. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznica w pobliżu mety o Udział w Pasta Party dla zawodników jest bezpłatny. Wstęp na odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji.
  11. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy.
  12. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  13. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
  15. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
  16. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń
  17. Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  18. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  19. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
  20. Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
  21. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  22. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.
  23. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym zapisy@sltevents.pl w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia
  24. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.