Regulamin

Regulamin SEMILAC WOMEN RUN

 1. CEL
  1. Promocja Miasta Poznań
  2. Popularyzacja triathlonu
  3. Promocja sportu i aktywnego trybu życia
  4. Wspieranie idei kobiecej solidarności

 

 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
  1. Miasto Poznań z siedzibą na placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
  2. KS TRI TOUR Stowarzyszenie z siedzibą ul. Madziarska 24, 61-615 Poznań, wpisanym do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej Urzędu Maista Poznania pod numerem ST 292, NIP 9721247020, REGON 302592538
 2. i-Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy ul. Aleje Solidarności 117/308, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000582577, NIP: 5252633724, REGON: 362829710, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), reprezentowaną przy niniejszej czynności przez członka Zarządu Panią Renatę Talarek, uprawnioną do jej samodzielnej reprezentacji, – współorganizator.
 3. Nesperta Sp. Z o.o. właściciel marki Semilac z siedzibą w Luboniu, przy ul. T. Rejtana 12A, 62-030 Luboń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463701 , NIP 7792413878, REGON 302436962- współorganizator.

 

 1. TERMIN, DYSTANS, TRASA
  1. Zawody odbędą się w dniu 29.06.2018 r., start zawodów: godz. 18:00
  2. Miejsce startu i mety – meta toru regatowego Malta, plac pod trybunami
  3. Dystans – 5,4km
  4. Limit czasu na ukończenie – 60min

 

 1. OPŁATY STARTOWE
  30zł – ilość miejsc – do wyczerpania limitu. Limit miejsc  – 1000 osób

10zł z każdej opłaty startowej przeznaczone jest na wsparcie warsztatów wspierających przedsiębiorczości kobiet, których organizatorem I fundatorem jest Nesperta Sp. z o.o.  – właściciel marki Semilac

Dokonanie opłaty startowej możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła na platformie  https://i-sport.pl/SemilacWomenRun

 1. Operator płatności – DOTPAY,com
 2. Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
 3. W przypadku rezygnacji ze startu – opłata nie jest zwracana.
 4. Nie ma możliwości przepisania opłaty na inną osobę.
 5. Nie ma możliwości odbioru pełnego pakietu startowego przez inną osobę, niż osoba startująca i znajdująca się na liście startowej. Osoba trzecia może odebrać wyłącznie pakiet bez numerów startowych oraz chipu pomiaru czasu po okazaniu stosownego oświadczenia możliwego do pobrania na stronie internetowej imprezy.

 

 1. KLASYFIKACJE
  Klasyfikacja generalna wśród wszystkich uczestniczek.

 

 1. NAGRODY
  1. Pierwsze 3 kobiety w klasyfikacji generalnej otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe.
  2. Każda finalistka zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  3. Odbiór statuetek pamiątkowych może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Prawo startu w zawodach posiadają wyłącznie kobiety i dziewczynki które w dniu 29.06.2018 r. będą miały ukończone 16 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
  2. Każda uczestniczka poniżej 18 roku życia musi posiadać w dniu odbioru pakietu pisemną zgodę na udział udzieloną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Stosowny dokument znajduje się jako zał. 1 do niniejszego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w imprezie osób niepełnoletnich jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na wzięcie udziału dziecka w biegu oraz starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica.
  3. Podczas weryfikacji zawodniczki powinny posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  4. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do biegu semilac women’s run i podpisując oświadczenie, oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
  5. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
  6. Zawodniczki startują w zawodach dobrowolnie, zdając sobie sprawę z charakteru, zakresu i stopnia ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w tego rodzaju zawodach, w tym zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz innych urazów (w tym śmierci), a także możliwości poniesienia ewentualnych szkód o charakterze majątkowymi związanych ze startem w zawodach.
  7. Zawodniczki dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku (zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe) oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Super League Triathlon Poznań, w tym wykorzystania ich w Internecie, mediach, gazetach, nośnikach typu CD – Rom, DVD i innych dostępnych kanałach medialnych.
  8. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Madziarska 24, 61-615 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań.
  9. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  10. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
  11. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
  12. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
  13. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
  14. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
  15. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@kstritour.pl
  16. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
  17. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  18. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją
  19. Obowiązuje limit liczby uczestniczek – 1000 osób

 

 1. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
  1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty startowej możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych dotpay.pl
  2. Po wypełnieniu formularza Zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodniczka będzie umieszczony na liście startowej.
  3. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania środków na koncie Organizatora

 

 1. WYNIKI
  Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora superleaguepoznan.com

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodó W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
  2. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu, poleceń Organizatora oraz służb porządkowych może zostać zdyskwalifikowany.
  3. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych podczas zawodów jest zakazane
  4. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów.
  5. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania zawodów są ostateczne, a zawodniczka zobowiązany jest się do nich zastosować.
  6. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
  8. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie i na własny koszt.
  9. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  10. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  11. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
  12. Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
  13. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  14. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.
  15. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym zapisy@sltevents.pl w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia
  16. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu oświadczenia dostępnego do pobrania na stronie superleaguepoznan.com
  17. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
  18. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 2 dni po zakończeniu zawodó Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.

 

Zał 1.

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

na udział osób poniżej 18 roku życia w zawodach sportowych

– BIEGU SEMILAC WOMEN’S RUN-

 

…………….……..…………………….….

…….……………………………………….

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

tel. kontaktowy

 

 

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………. (imię i nazwisko osoby startującej poniżej 18 roku życia) w biegu SEMILAC WOMEN’S RUN w dniu …………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję jego treść.

Jednocześnie jestem w pełni świadomy/a specyfiki zawodów- oświadczam, że wyżej wymieniony uczestnik posiada odpowiednie umiejętności, które umożliwiają start w tego typu zawodach. Oświadczam również, że osoba startująca nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru zawodnika ze szpitala.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć osoby startującej dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy SEMILAC WOMEN’S RUN oraz imprezy SUPER LEAGUE POZNAN TRIATHLON (zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.).

Przyjmuje do wiadomości, iż organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od NNW.

 

 

 

…………………… ……………..………………………………

data podpis rodzica/opiekuna