Regulamin

 1. CEL
  1. Promocja Miasta Poznań
  2. Popularyzacja triathlonu
  3. Promocja sportu i aktywnego trybu życia
 2.  ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
  1. Miasto Poznań
  2. KS TRI TOUR
 3.  TERMIN, DYSTANS, TRASA
  1. Zawody odbędą się w dniu 30.06.2018 r., start zawodów: godz. 8:00 (I fala)
  2. Miejsce startu znajduje się na terenie POSiR przy Jeziorze Maltańskim.
  3. Meta zlokalizowana na terenie POSiR przy Jeziorze Maltańskim obok dużych trybun.
  4. I część zawodów: pływanie 1900 m (Jezioro Maltańskie, 1 duża pętla, spodziewana temperatura wody 20-23°C, limit czasu ukończenia pływania 90’)
  5. II część zawodów: rower 90 km (2 pętle x 44 km + dojazd do strefy zmian na trasie: ul. Krańcowa, ul. Warszawska w kierunku Kostrzyna, w okolicach Kostrzyna nawrotka, z powrotem ul. Warszawską, Rondo Śródka, ul. Hlonda oraz ul. Krańcową gdzie następuje koniec pętli ). Pomiar trasy – GPS. KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji bez draftingu – zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem! Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem- 5h
  6. III część zawodów: bieg 21,095km (4 pętle po północnej stronie Jeziora Maltańskiego ). Nawierzchnia: kostka brukowa oraz asfalt. Pomiar trasy GPS. Limit czasu ukończenia zawodów – 7h
 4.  OPŁATY STARTOWE
  31.07.2017 – 250 PLN
  30.09.2017 – 299 PLN
  30.11.2017 – 349 PLN
  31.01.2018 – 399 PLN
  31.03.2018 – 449 PLN
  31.05.2018 – 499 PLN
  15.06.2018 – 549 PLN

  1. Dokonanie opłaty startowej możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła.
  2. Operator płatności – firma tpay.com – oferuje możliwość płatności ratalnych.
  3. Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
  4. Zwrot opłaty startowej w przypadku rezygnacji
  5. Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.12.2017 – 50% wpłaconej kwoty
  6. Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.05.2018 – 30% wpłaconej kwoty
  7. Przy zgłoszeniu rezygnacji po 31.05.2018 brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty
  8. Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień zaksięgowania środków na koncie Organizatora
  9. W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji, ani uzasadnienia.
  10. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres zapisy@sltevents.pl
  11. Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres zapisy@sltevents.pl
  12. W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.
  13. Nie ma możliwości przepisania opłaty na inną osobę
  14. Nie ma możliwości odbioru pełnego pakietu startowego przez inną osobę, niż osoba startująca i znajdująca się na liście startowej. Osoba trzecia może odebrać wyłącznie pakiet bez numerów startowych oraz chipu pomiaru czasu po okazaniu stosownego oświadczenia możliwego do pobrania na stronie internetowej imprezy
 5.  KLASYFIKACJE
  1. Kategorie wiekowe K/M: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+
 6.  NAGRODY
  1. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ otrzymują statuetki za miejsca 1-3
  2. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
  3. Odbiór statuetek pamiątkowych może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 7.  WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 30.06.2018 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
  2. Każdy zawodnik musi posiadać ważną licencję Polskiego Związku Triathlonu lub innej narodowej federacji triathlonu – roczną lub jednorazową
  3. Zawodnicy startują w zawodach dobrowolnie, zdając sobie sprawę z charakteru, zakresu i stopnia ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w tego rodzaju zawodach, w tym zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz innych urazów (w tym śmierci), a także możliwości poniesienia ewentualnych szkód o charakterze majątkowymi związanych ze startem w zawodach.
  4. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku (zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe) oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Super League Triathlon Poznań, w tym wykorzystania ich w Internecie, mediach, gazetach, nośnikach typu CD – Rom, DVD i innych dostępnych kanałach medialnych. Zawodnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Super League Triathlon Poznań, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
  5. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Madziarska 24, 61-615 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań.
  6. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  7. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
  8. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
  9. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
  10. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
  11. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
  12. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@kstritour.pl
  13. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
  14. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  15. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją
  16. Obowiązuje limit liczby uczestników – 1500 osób.
 8.  ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
  1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty startowej możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
  2. Po wypełnieniu formularza Zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  3. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania środków na koncie Organizatora
 9.  WYNIKI
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora superleaguepoznan.com
 10.  UWAGI KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
  2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu
  3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany
  4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane
  5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami
  6. Pod karą dyskwalifikacji – na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego, a na trasie pływackiej zawodnik zobowiązany jest startować w czepku przekazanym w pakiecie startowym. Podczas trasy kolarskiej zawodnik zobowiązany jest umieścić numer startowy z tyłu ciała ponad pośladkami, pod siodełkiem roweru oraz na kasku rowerowym; podczas biegu – z przodu, na wysokości pasa.
  7. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów za wyjątkiem etapu pływackiego i nie może być modyfikowany przez zawodnika.
  8. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu
  9. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  10. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznica w pobliżu mety
  11. Udział w Pasta Party dla zawodników jest bezpłatny. Wstęp na odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji.
  12. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować.
  13. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  14. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona
  15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
  16. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
  17. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  18. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  19. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
  20. Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
  21. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  22. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.
  23. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym zapisy@sltevents.pl w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia
  24. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu oświadczenia dostępnego do pobrania na stronie superleaguepoznan.com
  25. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
  26. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.